NAPIŠTE NÁM NA: info@lapho.cz
 

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODU LAPHO.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) provozovatele, společnosti Nototo s.r.o., IČ: 04764781, se sídlem K Lůžku 459, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253285, telefonní číslo +420 725 518 033, e-mail info@lapho.cz (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.lapho.cz (dále jen „webová stránka“) a dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy. Prodávající není plátce DPH.
 2. V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ustanovení, která mají přednost před ustanoveními VOP.
 3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 5. Kupující se může na webové stránce registrovat do svého uživatelského účtu, prostřednictvím kterého může objednávat zboží a zjišťovat stav své objednávky. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 30 měsíců nevyužívá. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 6. Uzavření kupní smlouvy je možné i bez registrace.
 7. Kupující je povinen při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a je povinen zajistit, aby byly aktuální; prodávajícím jsou tyto údaje považovány za správné.
 8. Pro komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím je preferována písemná forma, a to e-mailem.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Zboží nabízené na webovém rozhraní obchodu, u kterého je uvedeno „skladem“ či „na skladě“ či jiné významem podobné označení, má prodávající na skladě a je schopen je po přijetí objednávky dodat kupujícímu.
 2. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na webové stránce),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku zavazující zaplatit“.
 5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro strany kupní smlouvy závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s VOP a potvrzení kupujícího o tom, že se s VOP seznámil.
 6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí e-mailem na e-mail uvedený kupujícím v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“). Prodávající následně informuje kupujícího o stavu objednávky.
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky, tedy okamžikem, kdy je kupujícímu doručena informace o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno na e-mail kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady kupujícího na prostředky komunikace na dálku si hradí kupující sám.


3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti či bezhotovostně na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako „objednávka“).
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Prodávající vystaví k platbě kupujícího za zboží na základě kupní smlouvy daňový doklad, tedy fakturu, kterou pošle kupujícímu spolu s objednaným zbožím.
 7. Způsob doručení zboží si vybere kupující z možností uvedených prodávajícím na webové stránce. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů nutných k dopravě zboží kupujícímu a zpět prodávajícímu a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým opakovaným doručováním zboží.
 9. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy, respektive od přijetí platby kupní cenu, hradí-li kupující kupní cenu bezhotovostně předem na bankovní účet prodávajícího.


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem dle ustanovení § 419 občanského zákoníku, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, plyne tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. K odstoupení může kupující využít vzorový formulář, který je prodávajícím zpřístupněn kupujícímu.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu prodávajícího (Nototo s.r.o., K Lůžku 459, 252 44 Psáry) nebo na e-mail prodávajícího (info@lapho.cz).
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné, v původním obalu. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující jako spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží; jestliže však spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující dále odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je povinen vrátit zboží na adresu prodávajícího (Nototo s.r.o., K Lůžku 459, 252 44 Psáry).
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek v jakékoliv podobě, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanovením § 2099 a násl. a § 2158 a násl. občanského zákoníku a dále zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v zboží době, kdy kupující zboží převzal:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu tam, kde to povaha zboží vyžaduje,
  • se zboží hodí k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
  • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Závazky prodávajícího uvedené v předchozích odstavcích se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době 2 let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele rozhodne prodávající o reklamaci a informuje kupujícího nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace; po marném uplynutí uvedené lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit či požadovat přiměřenou slevu.
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Nototo s.r.o., K Lůžku 459, 252 44 Psáry, e-mail: info@lapho.cz. Zboží musí být řádně zabaleno, aby nedošlo k poškození během přepravy. K reklamovanému zboží je nutné přiložit doklad o koupi. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace i o vyřízení reklamace v souladu s ustanovením § 19 zákona o ochraně spotřebitele.


6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
 8. Aby prodávající zamezil případným nepravdivým recenzím nabízeného zboží, nedovoluje na webové stránce zveřejňovat recenze.
 9. Předmětem plnění dle kupní smlouvy není digitální obsah.


7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající prohlašuje a kupujícího ujišťuje o tom, že má zajištěny bezpečnostní mechanismy a vnitřní pravidla k řádné ochraně osobních údajů, jakož i k dodržování pravidel týkajících se ochrany osobních údajů, a to vše s relevantními právními předpisy, především v podobě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), v účinném znění, a dále zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.
 2. Kupující bere na vědomí a souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa požadovaného dodání zboží, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail, telefonní číslo (dále vše jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám; kupující souhlasí s tím, že osobní údaje budou předány konkrétnímu přepravci zajišťujícímu dopravu objednaného zboží kupujícímu. Osobou dopravující zboží kupujícímu je pověřena společnost Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro plnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího, a to i ve formě e-mailu.
 7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, a to zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje o něm zpracovává;
  • vyžádat si kopii o něm zpracovávaných osobních údajů;
  • vyžádat si u prodávajícího přístup k o něm zpracovávaným osobním údajům a vyžádat si jejich aktualizaci nebo opravu či si vyžádat omezení jejich zpracování;
  • požadovat po prodávajícím výmaz o něm zpracovávaných osobních údajů;
  • realizovat právo na přenositelnost osobních údajů.
 8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač, a to v rozsahu pouze nezbytném pro plnění dle kupní smlouvy. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Uživatelé webového rozhraní mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, a to například tím, že webové rozhraní budou prohlížet v režimu anonymního prohlížení.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo související s kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní vztah řídí českým právem; tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná; prodávající poskytuje aktuální znění VOP kupujícímu v souladu s ustanovením § 1819 občanského zákoníku.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1. 2023Vzor odstoupení od kupní smlouvy – v případě, že chce spotřebitel využít práva odstoupit od kupní smlouvy, může k tomu využít rovněž následující formulář, který lze po vyplnění vytečkovaných částí, úpravě či doplnění poslat na e-mail info@lapho.cz či na adresu Nototo s.r.o., K Lůžku 459, 252 44 Psáry.

 

 

 

Nototo s.r.o.

K Lůžku 459

252 44 Psáry

info@lapho.cz

 

 

V ………………………………………… dne …………………………………………

 

 

Věc: odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Vážení,

 

dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, tímto odstupuji od kupní smlouvy vzniklé na základě objednávky č. ………………………………………… ze dne …………………………………………, a to co do tohoto zboží:

 

……………………………………………………………………………………

 

Žádám o vrácení zaplacených finančních prostředků následujícím způsobem:

 

……………………………………………………………………………………

 

S pozdravem

 

 

 

_____________
Jméno a příjmení kupujícího

Adresa či e-mail kupujícího (volitelně)

 

Nehodící se údaje škrtněte, chybějící údaje doplňte.